Regulamin konkursu z Plakatami

Regulamin Konkursu z Plakatami

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na fanpage’u facebook.com/miastociechocinek jest Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta Ciechocinka.

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

6. Konkurs trwa od 7 września 2017 do 14 września 2017. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające konto w serwisie Facebook i przestrzegające jego regulaminu znajdującego się pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms.

2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage’a facebook.com/miastociechocinek.

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy w komentarzu pod postem konkursowym na stronie facebook.com/miastociechocinek umieścić zdjęcie z pikniku lub koncertu organizowanego w Ciechocinku.

2. Każdy użytkownik jest uprawniony do zamieszczenia jednego zgłoszenia.

3. Zgłoszenie jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu.

4. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest zamieszczenia zdjęcia, do którego ma się prawa autorskie.

4. Zgłoszeń można dokonywać od momentu opublikowania pytania konkursowego do 14 września2017 r. (do godz. 23:59). O zachowaniu terminu nadesłania zgłoszenia decyduje data i godzina odnotowania komentarza pod postem przez serwer, na który wpływać będą odpowiedzi w Konkursie.

5. Zgłoszenia po terminie i niekompletne, tj. niezawierające wszystkich elementów wskazanych w §2 regulaminu nie będą brane pod uwagę.

§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są plakaty z pikniku „Na rozpoczęcie sezonu kuracyjnego” z autografem Zenona Martyniuka i pikniku „Na zakończenie wakacji” z autografami członków zespołu Perfect.

2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,

b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.

3. W przypadku liczby zgłoszeń do Konkursu mniejszej od liczby Nagród, Organizator może przyznać nagrody wszystkim Uczestnikom.

4. Laureaci konkursu powinni odebrać nagrody w siedzibie Organizatora (87-720 Ciechocinek, ul. Zdrojowa 2b) w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie. Nieodebranie nagrody w tym terminie oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do zdjęcia, które zgłasza w Konkursie, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Aplikacji Konkursowej i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Organizatora.

4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 30 września 2017. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.