Wsparcie przedsiębiorczości kobiet w powiecie aleksandrowskim. Pomoc finansowa i szkolenia

Udział w projekcie mogą wziąć kobiety bezrobotne lub bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, zamieszkujące powiaty aleksandrowski, inowrocławski lub toruński. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w terminie 08.08.2017 r. – 08.09.2017 .

Dzięki udziałowi w projekcie można zyskać:

bezzwrotną pomoc finansową, udzielaną na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 400,00 zł,

udział w szkoleniach, doradztwie  pomagającym założyć działalność gospodarczą,

bezzwrotną pomoc wypłacaną miesięcznie (max. do 12 miesięcy) w kwocie 1750,00 zł na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,

usługi szkoleniowo – doradcze o charakterze specjalistycznym,

usługi asystentury z wykorzystaniem mentoringu.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Kontakt: uminska@projecthub.pl, kosciukiewicz@projecthub.pl. Więcej o projekcie na stronie www.projecthub.pl

Lider projektu: Project Hub sp. z o.o.
Partner: Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan

Cel projektu: stworzenie 44 miejsc pracy w woj. kujawsko – pomorskim w poprzez przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej 40 kobietom w wieku powyżej 29 lat, zamieszkującym powiaty: aleksandrowski, inowrocławski i toruński.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.