Regulamin konkursu „Turnus”

Regulamin Konkursu „Turnus”

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu na fanpage’u facebook.com/miastociechocinek jest Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta Ciechocinka.
2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa od 28 września 2017 do 11 października 2017. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające konto w serwisie Facebook i ptrzestrzegające jego regulaminu znajdującego się pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms.
2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage’a facebook.com/miastociechocinek.
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

§3 Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie, należy w komentarzu pod postem konkursowym na stronie facebook.com/miastociechocinek umieścić anegdotę na temat pobytu w Ciechocinku.
2. Każdy użytkownik jest uprawniony do zamieszczenia jednego zgłoszenia.
3. Zgłoszenie jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu.
4. Zgłoszeń można dokonywać od momentu opublikowania pytania konkursowego do 11 października 2017 r. (do godz. 23:59). O zachowaniu terminu nadesłania zgłoszenia decyduje data i godzina odnotowania komentarza pod postem przez serwer, na który wpływać będą odpowiedzi w Konkursie.
5. Zgłoszenia po terminie i niekompletne, tj. niezawierające wszystkich elementów wskazanych w §2 regulaminu nie będą brane pod uwagę.

§4 Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są trzy książki „Turnus” Tadeusza Porębskiego.
2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:
a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,
b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.
3. W przypadku liczby zgłoszeń do Konkursu mniejszej od liczby Nagród, Organizator może przyznać nagrody wszystkim Uczestnikom.
4. Laureaci konkursu powinni przekazać adres, pod który nastąpi wysyłka nagrody Organizatorowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie. Nieuczynienie tego w tym terminie oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

§5 Prawa Autorskie i inne
1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do tekstu, który zgłasza w Konkursie, oraz że nie narusza on praw osób trzecich.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Aplikacji Konkursowej i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Organizatora.
4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
5. Uczestnik przystępując do Konkursu zgadza się na publikację tekstu stanowiącego Zgłoszenie w miesięczniku „Zdrój Ciechociński” i na portalu zdroj.ciechocinek.pl.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 30 października 2017. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.