Z sesji Rady Miejskiej: inwestycja Gutkowskiego do kontroli, nowe plany miejscowe

Radni chcą skontrolować rewitalizację parków przeprowadzoną przez firmę Gutkowski. Podczas sesji przyjęli uchwałę w sprawie „wyrażenia zgody na wszczęcie zewnętrznej procedury kontrolnej” tej inwestycji i wystąpienie w tej sprawie do Najwyższej Izby Kontroli.

W uzasadnieniu projektu uchwały Krzysztof Czajka, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, podkreśla, że choć inwestycja została zakończona i rozliczona, to wzbudza wiele kontrowersji, a wyrok włocławskiego sądu (w sprawie roszczeń wykonawcy) i towarzyszące mu opinie biegłych wskazują na możliwe nieprawidłowości.

W głosowaniu siedmiu radnych poparło uchwałę, sześciu wyraziło swój sprzeciw.


Radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy dotyczy obszaru przy tężniach za ulicą Sportową, drugi terenu między ulicami Zdrojową, Kościuszki, Kopernika i Żelazną.