Słonorośla pod ochroną

Gmina Ciechocinek podpisała wraz z Przedsiębiorstwem Uzdrowisko Ciechocinek S.A. i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy umowę o współpracy przy ochronie rezerwatu przyrody w Ciechocinku.

Podpisana w końcu lipca umowa ma ułatwić ochronę ciechocińskiego rezerwatu słonorośli. RDOŚ planuje remont i konserwację urządzeń hydrotechnicznych na strumieniu będącym w centrum siedliska, a także budowę nowych urządzeń piętrzących i dodatkowego odcinka rowu melioracyjnego.

Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek zobowiązało się zasilać teren rezerwatu wodami solankowymi i regularnie kosić łąkę. Współpraca między trzema podmiotami ma doprowadzić do wzrostu zasolenia i uwilgotnienia gleb w obrębie rezerwatu, stopniowego zwiększenia powierzchni zajmowanej przez halofity oraz wzrostu liczebności populacji gatunków słonoroślowych.

Rezerwat przyrody Ciechocinek został utworzony w 1963 r. Jest to jedyny słonoroślowy rezerwat przyrody w województwie kujawsko-pomorskim. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie bogatego zespołu słonorośli (m.in. soliród zielny Salicornia europaea, muchotrzew solniskowy Spergularia salina, mlecznik nadmorski Glaux maritima). Dla właściwego funkcjonowania rezerwatu i jego ochrony Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ustanowił plan ochrony na okres 20 lat.