Dofinansowanie usuwania azbestu. Wnioski do 10 marca

Do 10 marca można składać wnioski o dofinansowanie usuwania azbestowych pokryć dachowych.

W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Miejską Ciechocinek dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie z zakresu usuwania azbestu w roku 2019, Burmistrz Ciechocinka ogłasza, że zainteresowani mieszkańcy wyrażający chęć wymiany pokryć dachowych azbestowych mogą składać wnioski dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2019.

Dofinansowaniem zostaną objęte zadania ujęte w „Programie usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest dla Miasta Ciechocinka na lata 2013-2032”. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.

W związku z powyższym osoby planujące w 2019 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest z dofinansowaniem zobowiązane są do złożenia w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w terminie do 10 marca 2019 wniosku wraz z załącznikami.

Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Miejskim pok. nr 16 oraz na stronie internetowej www.bip.ciechocinek.pl. Akcja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania na utylizację azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.